Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

 1. A HAT Alapítvány, mint a https://www.shop.gudi.hu domainen elérhető weboldal (”Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (”Infotv.”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (”Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”) és az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.
 2. HAT Alapítvány - Adatkezelő - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az adatkezelőnek minősül az, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 3. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalt látogatja, a Weboldalon regisztrál, ott ajánlatot szerepeltet, terméket vásárol, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le (”Felhasználó”).
 4. Szolgáltatásnak minősül a HAT Alapítvány Kft. által üzemeltett https://www.shop.gudi.hu weboldalon biztosított minden szolgáltatás, mely a weboldalon elérhető (”Szolgáltatás”).
 5. A HAT Alapítvánnyal szerződött és együttműködő üzleti felek a HAT Alapítvány partnerei (”Partner”).
 6. A HAT Alapítvány ezúton tájékoztatja Felhasználóit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
 7.  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.
 8. Jelen adatkezelési tájékoztatóra vonatkozóan a GUDI Shop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) is tartalmazhat releváns rendelkezéseket.
 9. Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérése, kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel a HAT Alapítvánnyal a kapcsolatot a dora@ittvagyok.org e-mail címen. A HAT Alapítvány készséggel áll rendelkezésére.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő HAT Alapítvány  Nyilvántartási szám  01-01-0010321
Székhely 1032 Budapest, Szőlő utca 86.  Telefon +36 70 383 5025
Adószám 18194368-41  E-mail  dora@ittvagyok.org 

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ELVEI

 1. A HAT Alapítvány a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján végzi.
 2. A személyes adatokat az adatkezelő az érintett Felhasználók hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja fel és kezeli.
 3. A személyes adatokat a HAT Alapítvány kizárólag a jelen tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően, a szükséges mértékben kezeli.
 4. A HAT Alapítvány tájékoztatja az Felhasználókat, hogy az általuk megadott személyes adatok pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. A HAT Alapítvány felhívja az Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 5. A HAT Alapítvány az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott eseteken túl, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Partnereken kívül harmadik félnek nem adja át.
 6. A 16. életévét be nem töltött személy esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben kezelhető, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
 7. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében a HAT Alapítvány az adathordozó szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik. A szerverekhez történő fizikai hozzáférés kizárólag szigorú engedélyezési eljáráson keresztül lehetséges. A HAT Alapítvány webalkalmazásai szintén az iparágban általánosan elfogadott, biztonságos alkalmazás szerveren kerülnek futtatásra. Támadás esetén az elsődleges cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt rendszerek 100%-ban redundánsak adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal megszüntetésre kerülnek az érintett szerverek elérését, amíg a kivizsgálás tart. 

A KEZELT ADATOK

 1. Ha az Felhasználó a Weboldal felületét látogatja, a HAT Alapítvány rendszere automatikusan rögzíti az Felhasználó IP címét.
 2. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább e-mail cím megadása szükséges.
 3. A regisztrációhoz Partner esetében, irányítószám, felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím megadása kötelező, Vevőként elegendő az email cím.
 4. Amennyiben az Felhasználó saját döntése alapján a Facebook fiókját összekapcsolja a Weboldallal, akkor a HAT Alapítvány a fentieken túl az Felhasználó következő személyes adatait kezelheti: facebook profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal URL.
 5. Az Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával a HAT Alapítvány az Felhasználó személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli.
 6. Utazási és egyéb, nem termékvásárlásra irányuló szolgáltatások vásárlása esetén a szolgáltatás tényleges igénybevételének előfeltétele lehet egyéb személyes adatok megadása is, melyet Partner kizárólag a szolgáltatások teljesítése érdekében kérhet el Felhasználótól. Ezen adatok kezelésére a Partner adatvédelmi irányelveinek megfelelően kerül sor.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A HAT Alapítvány által gyűjtött személyes adatok az alábbi célokból és módokon használhatók fel:

 1. A Szolgáltatás teljesítése és számlázás
 • Adatkezelés célja:
  • az Felhasználó által megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításához és megszüntetéséhez, és a szerződésből származó díjak számlázásához szükség van az Felhasználó személyes adatainak kezelésére. Az adatkezelés során a megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító száma, vagy az azonosító egy része továbbításra került a szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő Partner részére kizárólag a szerződés teljesítése érdekében.
 • A kezelt személyes adatok:
  • név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím (a szerződéskötés előfeltétele, megadása kötelező)
  • vásárlás időpontja
 • Az adatkezelés jogalapja: 
  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.
 • Az adatkezelés időtartama:
  • az adatkezelés céljának eléréséig, számlázási adatokat a számla kiállításától számított 8 évig.
 1. Azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Adatkezelés célja: 
  • az Felhasználó beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, valamint az Felhasználó és HAT Alapítvány, vagy az Felhasználó és a HAT Alapítvány partneri között felmerülő kérdések, viták megoldása (igény-, és jogérvényesítés), visszaélések elkerülése.
 • A kezelt személyes adatok:
  • megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító száma, vagy az azonosító egy része
 • Az adatkezelés jogalapja: 
  • az adatkezelés és a kapcsolattartás vonatkozásában a szerződés teljesítése, ezen túlmenően az adatkezelés a HAT Alapítvány és a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 • Adatkezelés időtartama: 
  • a felhasználói fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésétől számított 1 évig.
 1. Jogos érdek bemutatása:
 • HAT Alapítvány a fent megjelölt egyes adatokat a felhasználói fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésétől számított 1 évig még kezeli azért, mert ez az időszak szükséges a Partnerekkel kötött szerződések elszámolásához, valamint az esetleges visszaélés-gyanús tranzakciók kivizsgálásához, valamint az ezzel kapcsolatos igény- és jogérvényesítéshez. Ezen elszámolási és visszaélés megelőzési és kivizsgálási, valamit igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés nem érinti az egyéb személyhez fűződő és más alapvető jogok gyakorlását, viszont a HAT Alapítvány és együttműködő szerződéses partnereink jogszabályon alapuló visszaélés, csalás megelőzési kötelezettségei és igényérvényesítése miatt szükséges.
 1. Marketing célú adatkezelés
 • Adatkezelés célja:
  • Felhasználónak nyújtott tájékoztatás a https://www.shop.gudi.hu  fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a HAT Alapítvány hivatalos értesítéseiről;
  • az Felhasználó érdeklődési körének, személyes preferenciáinak megfelelő, személyre szabott ajánlatok eljuttatása; 
  • HAT Alapítvánnyal szerződött Partnerek részére történő adattovábbítás annak érdekében, hogy a Partnerek közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal keressék meg Felhasználót (ideértve a hírlevél küldését is). A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a levél végén található linken keresztül. 
 • A kezelt személyes adatok:
  • név, e-mail cím, nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör, IP cím.
 • Az adatkezelés jogalapja:
  • az Felhasználó hozzájárulása.
 • Adatkezelés időtartama:
  • a hozzájárulás visszavonásáig.
 1. Statisztikai célú adatkezelés
 • Adatkezelés célja:
  • látogatói statisztikák készítése saját, belső célra.
 • A kezelt személyes adatok köre: 
  • név, e-mail cím, nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör, IP cím.
 • Az adatkezelés jogalapja:
  • Felhasználó hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama:
  • az adatkezelés céljának eléréséig, 1 (egy) év után csupán aggregát formában történik a tárolás.
 1. Profilalkotás
 • Adatkezelés célja:
  • A HAT Alapítvány a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat az Felhasználókhöz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére is használja (profilalkotás), annak érdekében, hogy Felhasználó személyre szóló kedvezményekhez jusson. Ennek során az Felhasználóra nézve joghatással járó vagy jelentős mértékben érintő automatizált döntéshozatalt alkalmazhat. Felhasználó jogosult emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
  • Az adatkezelés során a HAT Alapítvány jogosult az Felhasználók személyes adatainak alapján az Felhasználókat automatizált módon különböző kategóriákba sorolni, és az így kialakított kategóriák vonatkozásában eltérő (automatizált) döntést hozni arról, hogy részükre milyen ajánlatokat, kedvezményeket és egyéb szolgáltatásokat kívánnak biztosítani.
 • A kezelt személyes adatok:
  • vásárlási szokások, érdeklődési kör, személyes preferenciák, tartózkodási hely, név, e-mail cím, nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör, IP cím.
 • Az adatkezelés jogalapja:
  • az Felhasználó hozzájárulása.
 • Adatkezelés időtartama:
  • a hozzájárulás visszavonásáig.
 1. Egyéb adatkezelés
 • Adatkezelés célja:
  • a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt, mely esetben a HAT Alapítványnak teljesítenie kell a megkeresésben foglaltakat.
 • Kezelt személyes adatok:
  • Felhasználó által megadott, vagy rá vonatkozó bármely személyes adat.
  • A HAT Alapítvány a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 • Az adatkezelés jogalapja:
  • HAT Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
 • Adatkezelés időtartama:
  • az adatkezelés céljának eléréséig.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 1. A Szolgáltatás megfelelő elvégzése során a személyes adatok kezelése a szerződés és szolgáltatás teljesítése miatt szükséges.
 2. Az adatkezelés jogalapja egyéb esetekben az Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa megadott, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást Felhasználó e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg HAT Alapítvány számára. Az Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, melyre online van lehetőség a dora@ittvagyok.org e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 3. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Felhasználókat.
 4. A HAT Alapítvány az Felhasználó által a Weboldalra történő belépéskor az Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
 5. Az adatkezelő és partnerei az Felhasználó által közölt személyes adatokat azon a jogalapon kezelik, hogy azok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek, valamint a HAT Alapítvány és/vagy a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 6. A jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. HAT Alapítvány tájékoztatja Felhasználót, hogy amennyiben az adatfeldolgozók köre változik, úgy a HAT Alapítvány a mindenkori adatfeldolgozók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. Az adatfeldolgozók körének megváltozásáról a HAT Alapítvány jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Felhasználóval.
 7. A HAT Alapítvány tájékoztatja Felhasználókat, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. A HAT Alapítvány a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 8. A HAT Alapítvány szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa az Felhasználókről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Felhasználó által a weboldalra feltöltött, megosztott tartalomért minden felelősség az Felhasználót terheli.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 1. Az Felhasználó által megadott adatokat HAT Alapítvány addig őrzi, amíg azok törlését vagy a hozzájárulási nyilatkozat visszavonását Felhasználó nem kéri. A látogatottsági statisztikákat HAT Alapítvány 1 (egy) év után csupán aggregát formában tárolja. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Felhasználók azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 2. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását jogszabályok teszik kötelezővé, melyek jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.
 3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rögzítéstől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

 1. Az adatokhoz HAT Alapítvány azon munkatársai hozzáférhetnek hozzá, akik az Felhasználónak adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.
 2. Külső szolgáltatók
 • A HAT Alapítvány szolgáltatásainak és működésének folyamatos fejlesztése érdekében időről-időre harmadik személyek (”Külső szolgáltatók”) szolgáltatásait veszi igénybe, akikkel a HAT Alapítvány együttműködik.
  A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. HAT Alapítvány tájékoztatja Felhasználót, hogy amennyiben a külső szolgáltatók köre változik, úgy a HAT Alapítvány a mindenkori külső szolgáltatók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. A külső szolgáltatók körének megváltozásáról a HAT Alapítvány jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Felhasználóval.
  ​A külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre a HAT Alapítvány által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek a HAT Alapítvány részére.
 1. HAT Alapítvány partnerei – a szolgáltatás teljesítése érdekében - az Felhasználók által megvásárolt kuponok, termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító számát, vagy az azonosító egy részét kapják meg, kizárólag az Felhasználó beazonosítása és a visszaélések elkerülése végett.
 • A HAT Alapítvány terméket forgalmazó partnerei számára a számlázás teljesítése érdekében minden esetben továbbításra kerül a megrendelés leadásához tartozó számlázási név, számlázási cím (irányítószám, helység, utca, házszám).
 1. A HAT Alapítvány egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal is együtt működhet. Ebben az esetben olyan személyes adatok, mint az IP-cím, felhasználónév, e-mail cím, átadásra kerülnek a külső szolgáltató részére. E Külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.
 • A HAT Alapítvánnyal együttműködő regisztrációt, belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:
  • Facebook Inc.: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. https://www.facebook.com/policies/cookies), A Facebook-képpont segítségével a Weboldalon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és a HAT Alapítvány részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. Ez teszi lehetővé, hogy a közösségi háló az Felhasználó felhasználói szokásait feltérképezze, részükre személyre szabott ajánlatok, hirdetések megjelenítésére kerülhet sor a Facebook felületén.
  • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (https://policies.google.com). A HAT Alapítvány a Google Inc. (”Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is igénybe veszi. A Google Analytics sütiket használ. A sütik segítségével a Google lerövidíti az Felhasználó IP-címét, mely továbbításra kerül a Google USA-ban található szervereire. Az így létrehozott információk ott kerülnek tárolásra, tárolás időtartama 50 hónap. A Google a weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az Felhasználó weboldalhasználatát, és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. Az Felhasználó böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival.
   A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Felhasználó elutasíthatja a sütik használatát és megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Felhasználó weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
 • A Google Search Console
  • használatával a HAT Alapítvány figyelemmel kísérheti és fenntarthatja webhelyének jelenlétét a Google keresési eredményeiben. HAT Alapítvány a Google Tag Manger-t is használja, mely jó lehetőséget kínál szkriptek és tegek (marketing és analitikai címkék) használatára a weboldalakon. Ide tartozik többek között: Google Analytics követőkód, Analytics események, Facebook Pixel kód, Adwords konverziós kódja vagy bármilyen e-mail marketingben használt kód, mely például egy felugrót jelenít meg. Ezen kívül a Tag Manager segítségével beállíthatók és olvashatók a cookie-k is.
 • Egyéb hirdetés kiszolgálók
  • A HAT Alapítvány az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai biztosítása érdekében fizetést biztosító külső szolgáltatókkal is együtt működik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik.
 • Egyéb lehetséges partnerek
  • A személyes adatok, amelyeket a HAT Alapítvány Felhasználótól gyűjt, továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségbe (”EGT") és azokat ott is tárolhatják. A személyes adatokat esetlegesen kezelhetik az EGT-n kívül működő vállalatok is a HAT Alapítvány megbízása alapján, vagy valamelyik HAT Alapítvány részére szolgáltatást nyújtó vállalat megbízása alapján. Amennyiben erre kerül sor, a HAT Alapítvány biztosítja Felhasználókat, hogy a jelen Szabályzattal összhangban tiszteletben tartsák az Felhasználók adatvédelmi jogait.
  • Amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, abban az esetben a nyomozó hatóság, vagy egyéb megkereséssel élő hatóság részére is hozzáférhetővé válnak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok.
  • Az adatok továbbítását követően az egyes adatfeldolgozók az adatkezelést külön-külön végzik. A HAT Alapítvány kizárólag az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelő harmadik személyeknek adja át az adatokat, de ezen harmadik személyek adatkezelésért felelősséget nem vállal.

AZ FELHASZNÁLÓ JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 1. Tájékoztatáshoz való jog:
 • Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. 
 1. Az Felhasználó hozzáférési joga 
 • Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van bármikor jogosult kérelmezni a HAT Alapítvány-tól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.
 • A tájékoztatáskérés az alábbiakra terjedhet ki:
  • az adatkezelés céljaira, a személyes adatok kategóriáira,
  • az esetleges adattovábbítás címzettjeire,
  • az adattovábbítás céljára,
  • az adatok tárolásának időtartamára,
  • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogára,
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogára,
  • az adatforrásokra vonatkozó információra, az automatizált döntéshozatal tényére, ideértve a profilalkotást is.
 • Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 1. Helyesbítés joga
 • Az Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Felhasználó ezen túlmenően saját felhasználói felületén is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 1. Törléshez való jog
 • A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
  • közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
  • a népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy 
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 • A HAT Alapítvány megteszi az észszerűen elvárható technikai lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatok másolatának törlését. 
 • A HAT Alapítvány által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az érintett kérésére a HAT Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 1. Adathordozáshoz való jog
 • Az Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 1. Tiltakozás joga
 • Az Felhasználó nem tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés
  • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
  • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 
  • közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,
  • tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak
 • Az Felhasználó fenti jogosultságainak érvényesítéséhez a HAT Alapítvány Ügyfélszolgálata nyújt segítséget a dora@ittvagyok.org e-mail címen. HAT Alapítvány az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Felhasználót értesíti.
 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 • Az Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
HAT Alapítvány arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.


VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”), 
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”), 
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”), valamint

LÁTOGATÓ-AZONOSÍTÓK (COOKIE, SÜTI)

 1. Az Európai Uniós törvények értelmében a HAT Alapítvány felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. "cookie"-kat, "sütiket" használ annak érdekében, hogy a HAT Alapítvány bizonyos funkciók használatát lehetővé tegye. A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Ezek a sütik egyfelől lehetnek technikai sütik, melyek a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, másfelől lehetnek promóciós sütik, melyeket a HAT Alapítvány annak érdekében használ, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson az igénybevétel során.
  Egyes HAT Alapítvány által használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik). Más sütik az Felhasználó eszközén maradnak és lehetővé teszik a HAT Alapítvány vagy partnercégeink számára, hogy felismerjék az Felhasználó böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).
 2. A HAT Alapítvány által használt sütik típusai:
 • technikai sütik: ezen sütik a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és ezeket a HAT Alapítvány rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni, ezek a cookie-k az Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek;
 • funkcionális sütik: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy a Weboldal működése javuljon, hogy az Felhasználó felhasználói élményét a HAT Alapítvány személyesebbé tegye, és hogy Felhasználó sok hasznos funkciót tudjon használni, ezek a funkcionális sütik nem feltétlenül szükségesek a Weboldal, vagy az alkalmazások működéséhez, ám kétségtelenül javítják a Weboldalon a felhasználói élményt;
 • analitikus sütik: ezeket a Weboldal látogatóinak használati szokásainak megismerésére használja a HAT Alapítvány, az így gyűjtött információk: megtekintett oldalak, információ arról, hogyan érkezett Felhasználó a Weboldalra és mikor hagyta el azt, az Felhasználó által használt platform típusa, valamint az aktivitások dátuma és ideje, ezen sütik segítségével a HAT Alapítvány információt gyűjt arról is, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, hogy a jövőben is érdekes és lényeges tartalmakat juttasson el Felhasználóhoz;
 • kereskedelmi célú sütik: a HAT Alapítvány cookie-kat használ a Weboldalon, valamint más szervezetek weboldalain, és a közösségi média használata során az online hirdetések megjelenítéséhez, annak érdekében, hogy Felhasználó részére személyre szabott reklámokat mutathasson. A Cookie-k megmutatják azt is, ha Felhasználó megnézett valamely hirdetést, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte.
 1. Külső sütik
 • Bizonyos esetekben a HAT Alapítvány lehetővé teszi más cégeknek, hogy sütiket helyezzenek el a HAT Alapítvány weboldalán és alkalmazásain keresztül.
 • A cookie-k használata során a HAT Alapítvánnyal együttműködő harmadik felek az adatkezelési tájékoztató 8. pontjában került részletes felsorolásra. Ők és a HAT Alapítvány továbbított látogató azonosítókat az alábbi célokra használják fel.
  • mérés és személyre szabás: annak elemzésére szolgál, hogy a HAT Alapítvány szolgáltatásait hogyan használják; ezek az adatok arra is használhatók, hogy lehetővé tegyék a HAT Alapítvány szolgáltatásainak személyre szabását és a szolgáltatások hirdetését.
  • vásárlási élmény gazdagítása személyre szabott ajánlatok megjelenítésével (termékajánlatok).
  • online marketing: a Weboldalon és más weboldalokon keresztül az Felhasználó részére megjelenített hirdetések személyre szabása az Felhasználó korábbi kapcsolódásain keresztül.
  • közösségi média: közösségi média felületeken történő reklámozás és a Weboldalon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. Ezek a cégek a saját céljaikra is használhatják az adatokat, köztük az Felhasználó profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.
  • kommentek: a Weboldalon történő hozzászólások kezeléséhez.
  • hirdetések elhelyezése a kereskedelmi partnerek számára: lehetővé teszi a HAT Alapítvány számára online hirdetések személyre szabását és megjelenítését a kereskedelmi Partnerek nevében.
 • A sütiken keresztül az alább információ típusok gyűjtésére kerül sor:
  • IP cím, eszközazonosítók,
  • a megtekintett oldalak,
  • a használt böngésző típusa,
  • a böngészési információk,
  • a használt operációs rendszer,
  • az internetszolgáltató,
  • időbélyeg,
  • azon hirdetések, amelyekre Felhasználó rákattintott vagy koppintott,
  • Felhasználó tartózkodási helye,
  • a hivatkozási URL,
  • a weboldalon/ alkalmazásokban használt funkciók vagy az ott elvégzett tevékenységek.
 • A HAT Alapítvány az Felhasználó által a Weboldalra történő belépéskor az Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
 • A böngésző beállításaiban (általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel) Felhasználó elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Felhasználót minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help’ funkciójában. Ha Felhasználó úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Weboldal valamennyi funkcióját.
 • Amennyiben Felhasználó nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát az alábbi módon ki, illetve visszakapcsolhatja azokat. A linkre való kattintással Felhasználó beállíthatja a cookie-k használatát. Egyéb böngészők esetében meg kell keresni az adott böngésző beállításaiban a ki-bekapcsolás lehetőséget.
  • Google Chrome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
  • Firefox böngésző: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
  • Internet Explorer böngésző: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Safari böngésző: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
  • Opera böngésző: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
 • Felhasználó a Szolgáltatásokban használt, a hirdetésekhez kapcsolódó Cookie-kat is kezelheti oly módon, ha kijelentkezik a fent felsorolt Szolgáltatókon keresztül.

KIKÖTÉS

 1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.
 2. Jelen adatvédelmi tájékoztató és GUDI Kuponoldal Általános Szerződési Feltételei, illetve a látogató-azonosítókra vonatkozó tájékoztató egymást kiegészítő dokumentumok, melyek a https://www.shop.gudi.hu weboldalon tekinthetők meg.

ZÁRADÉK
Jelen adatkezelési tájékoztatóban a HAT Alapítvány az adatkezelésre vonatkozó lényeges elemekről nyújt tájékoztatást Felhasználó részére. Amennyiben Felhasználó az adatkezelésre vonatkozó részletesebb tájékoztatást kér, úgy a HAT Alapítvány a dora@ittvagyok.org e-mail címen rendelkezésre áll, és vállalja, hogy a kérelemnek megfelelő, teljes körű tájékoztatást nyújt.


Érvényes és hatályos 2018. május 24. napjától. 
Utolsó frissítés dátuma: 2020.11.27.

Keresés